Vakfın Tescili

T.C. İSTANBUL ASLİYE YEDİNCİ HUKUK HAKİMLİĞİ

ESAS:975/548 KARAR : 975/556

Türk Milleti adına muhakeme yapmağa ve hüküm vermeğe yetkili İstanbul Asliye Yedinci Hukuk Hakimliğinin 20/11/1975 tarihinde verdiği karardır.

HAKİM : A. Orhan Arıtan 8108 

KATİP : Mediha Örsel 

DAVACI : İHLAS VAKFI kurucularını temsilen Kuruculardan Mehmet Okyay'a ( Divanyolu Erçevik Han No:205)

TALEBİN KONUSU : Davacı tarafından verilen 14/10/1975 tarihli dilekçe ile İstanbul 19. Noterliğinin 9/10/1975 tarih ve 30926 yevmiye numarası ile İHLAS VAKFI ismi altında bir vakıf kurulduğunu beyanla, bu vakfın 903 sayılı kanunla değişik 74. maddesi ve Medeni Kanuna göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 5. maddesi gereğince tesciline karar verilmesini istemiştir.

KARAR : Davacı tarafından 9/10/1975 tarihli ve 12-1316 sayılı yazılarında İHLAS VAKFI senedinde yasalara aykırı bir hüküm bulunmadığından adı geçen vakfın tescilinde bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Böylece: İstanbul 19. Noterliğince tanzim edilen 9/10/1975 tarih ve 30926 yevmiye numaralı İhlas Vakfı senedinin Medeni Kanun hükümlerine göre yapıldığı anlaşılmış ve tescilinde bir sakınca bulunmadığı da Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi yazısından anlaşılmış olmakla Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik 74. maddesi gereğince "İHLAS VAKFI" nın tesciline ve 903 sayılı kanunun geçici 4. maddesine göre karar sureti ile noterlikçe tanzim edilen 9/10/1975 tarihli senedin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine (15 000) kuruş ilam harcının davacıya tahmiline 20/11/1975 tarihinde karar verildi. Katip Hakim 8118 (İmza) A.Orhan ARITAN (İmza) İş bu karar temyiz edilmeyerek, 26/12/1975 tarihinde kesinleşmiştir.

Baş Katip (İmza)